Concurs recrutare 2017

 

A N U N Ț


Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează  concurs   pentru ocuparea  a două funcţii contractuale de execuţie vacante:

Denumirea posturilor: referent, grad profesional debutant - compartimentul agricol, fond funciar, administrativ

Nivelul studiilor: studii medii

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: 0 ani

Probele stabilite pentru concurs :

- selecția dosarelor de concurs

- proba scrisă

- interviul

             Concursul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

-          Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: 29.12.2017

-          Proba scrisă: 15.01.2018, ora 10,00

-          Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

 

În vederea participării la concursul de recrutare, candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 și anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: doamna Matyas Annamaria - referent III asistent.

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

Referent, grad profesional debutant - compartimentul agricol, fond funciar, administrativ: înregistrare cereri, documente legate de fondul funciar, petiții, cereri de copii din dosare, ținerea evidenței dosarelor soluționate, nesoluționate sau în litigiu, pregătirea dosarelor și documentelor pentru ședințele de fond funciar, participarea la măsurătorile din teren ale terenurilor care fac obiectul dosarelor de fond funciar alaturi de inspectorul de specialitate din compartiment, întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie.

 

Bibliografia:

  1. Constituția României,

b.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, republicata, actualizata la zi,

  1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
  2. Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  3. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
  4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997                             
  5.  Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
  6. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005.

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.    

 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa secretarului comisiei, doamna Matyas Annamaria - referent III asistent, la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com


 

 

Fișiere atașate

Înapoi